GAIA

GAIA

Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013

42 θέσεις 7μηνης εργασίαςΗ  Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού & Περιβάλλοντος “Πράσινο+Μπλε”,
ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα δύο (42) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π. 4.701/1/2013) στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
Οι θέσεις αφορούν σε διάφορες ειδικότητες των συμπραττόντων φορέων:

22η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (20 άτομα) και ΛΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων (22 άτομα)  για εργασία ορισμένου χρόνου, επτά (7) μηνών
και κατανέμονται στους Δήμους Ακτίου – Βόνιτσας, Ναυπακτίας, Ξηρομέρου, Αμφιλοχίας, Αγρινίου, Θέρμου και Ι.Π. Μεσολογγίου.
 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)
αρχίζει από 21/01/2013 και τελειώνει στις 30/01/2012 (καταληκτική ημερομηνία)
και θα αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους μόνο ταχυδρομικά (συστημένο)  
στη Δνση : ΜΚΟ Πράσινο+Μπλε – Ταχ.Θυρίδα 45 - ΤΚ 30 300 Ναύπακτος.
   Απο την πλευρά μας έχουμε ενημερώσει όλους τους φορείς : Δήμους, ΚΕΠ, ΟΑΕΔ Αιτωλακαρνανίας
και έχουμε αναρτήσει όλες τις πληροφορίες στο site www.prasinomple.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΚΟΧ.Π. 4.701/1/2013
σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού & Περιβάλλοντος “Πράσινο+Μπλε”, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα δύο (42) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.) στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
Οι θέσεις αφορούν σε διάφορες ειδικότητες των συμπραττόντων φορέων: 22η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (20 άτομα) και ΛΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων (22 άτομα) για εργασία ορισμένου χρόνου, επτά (7) μηνών και κατανέμονται στους Δήμους Ακτίου – Βόνιτσας, Ναυπακτίας, Ξηρομέρου, Αμφιλοχίας, Αγρινίου, Θέρμου και Ι.Π. Μεσολογγίου.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής: να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και να είναι άνεργοι ηλικίας έως και 35 ετών (να έχουν γεννηθεί από 01/01/1978 και μετά) με δελτίο ανεργίας σε ισχύ (εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ).
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΚΟΧ.Π.1 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη δ/νση Τ.Θ. 45, 30300 Ναύπακτος προς ΜΚΟ Πράσινο+Μπλε.
Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Κάθε υποψήφιος δύναται να σημειώσει στην αίτησή του έναν ή περισσότερους κωδικούς θέσεων για μία ή περισσότερες ειδικότητες της ίδιας ή διαφορετικής κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ), εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα από την ανακοίνωση προσόντα.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 21/01/2013 και τελειώνει στις 30/01/2013 (καταληκτική ημερομηνία).
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ.Π.)»:
1) στα γραφεία του Δικαιούχου στην διεύθυνση: Μεναίχμου 1-3, Ψανή, Ναύπακτος κατά τη διάρκεια εργάσιμων ημερών από τις 10:00π.μ. έως 13:00μ.μ.
2) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.prasinomple.gr)
3) στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού & Τουρισμού (http://ep.culture.gr)
4) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων
 Διαγωνισμών Φορέων  Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).
Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης έχει γίνει:
 στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου
 στα Δημοτικά καταστήματα των Δήμων Ναυπακτίας, Ακτίου – Βόνιτσας, Ξηρομέρου, Αμφιλοχίας, Αγρινίου, Θέρμου
και Ι.Π. Μεσολογγίου
 στα γραφεία της 22ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και της ΛΣΤ΄Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων
 στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης του ΟΑΕΔ της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας
 στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού & Τουρισμού (http://ep.culture.gr)
Η αμοιβή για κάθε προσλαμβανόμενο ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως, κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικίες συλλογικές συμβάσεις. Η διαδικασία της πρόσληψης των ανέργων στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του ΑΣΕΠ.
Για τον φορέα “Πράσινο+Μπλε” Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού & Περιβάλλοντος
Ο Διαχειριστή
Ξύδης Αναστάσιος