GAIA

GAIA

Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2014

Oι θέσεις του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας για το Χωροταξικό της Περιφέρειας

tee01Με ανακοίνωσή του το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας γνωστοποιεί τις θέσεις - Προτάσεις (όπως αυτές κατατέθηκαν στην Περιφέρεια) του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας σχετικά με το Β1 Στάδιο της μελέτης «Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
Οι προτάσεις έχουν ως εξής:
Για το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας το κεφάλαιο Δ (Δ2) με τίτλο «Οι στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας του αναθεωρημένου ΠΠΧΣΑΑ», αποτελεί το κύριο θέμα προβληματισμού.....

Οι βασικοί τομείς του προτεινόμενου σχεδίου είναι οι εξής:

1. Αύξηση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα, όπου για την Αιτωλοακαρνανία προτείνεται η ιχθυοκαλλιέργεια, η βιολογική κτηνοτροφία και γεωργία.
Ενδιαφέρον παρουσιάζεται στις προτάσεις για τις χωρικές δυναμικές εδαφικές ζώνες, για γη υψηλής παραγωγικότητας, τα εκτατικά κτηνοτροφικά πάρκα, τους νέους βοσκότοπους, τη χωρική οργάνωση των ιχθυοκαλλιεργειών.
Η παρούσα μελέτη αναθεώρησης προτείνει μια συνολική ειδική μελέτη ΠΟΑΠΔ για τη χωρική οργάνωση των ιχθυοκαλλιεργητικών μονάδων για τμήματα της Δυτικής Αιτωλοακαρνανίας – Εχινάδων και του Αμβρακικού για να ρυθμισθούν οι αντικρουόμενες χρήσεις γης έναντι του θαλάσσιου τουρισμού και του παραθερισμού.
Αποτελεί εύλογο ερώτημα πως θα προχωρήσει η μελέτη της αναθεώρησης του χωροταξικού δίχως την ύπαρξη αυτής της ειδικής μελέτης.
Σε κάθε περίπτωση το ΤΕΕ Αιτωλ/νίας τονίζει ότι ήδη για τα παράλια της Δυτικής Αιτωλ/νίας αλλά και τις έναντι αυτών νήσους, έχει διαμορφωθεί (ειδικότερα στα κεντρικά και Βόρεια Δυτικά παράλια) αρκετά έντονη τουριστική - παραθεριστική δραστηριότητα (κατά τόπους πολύ έντονη), αλλά και έξαρση επενδυτικών (τουριστικών) δραστηριοτήτων. Επίσης η περιοχή είναι εξαιρετικού φυσικού κάλλους και προστατευμένη κατά τόπους από ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες (Natura) .
Είναι πρόδηλο και αυτονόητο ότι στις περιοχές αυτές η ειδική μελέτη χωροθέτησης των ιχθυοκαλλιεργητικών μονάδων θα πρέπει με ιδιαίτερη προσοχή να λάβει υπ’ όψιν της τις ανωτέρω συνθήκες, γεγονός που είναι και το προφανές. Εξάλλου έχει ήδη γίνει αντιληπτό και πρέπει να ληφθεί ιδιαιτέρως υπ’ όψιν, η μη ύπαρξη κοινωνικής συνέναισης.
Παρόμοιο ερώτημα αφορά και τις αναγκαιότητες μελέτης χωρικού σχεδιασμού των κτηνοτροφικών πάρκων, τη γη υψηλής παραγωγικότητας, με τις απαραίτητες χωροταξικές ρυθμίσεις για ασύμβατες χρήσεις.
  2. Αξιοποίηση ενεργειακού δυναμικού και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Τονίζεται στην πρόταση η προτεραιότητα της έλευσης φυσικού αερίου, αλλά και προβλήματα σχετικά με τα φωτοβολταϊκά και τα αιολικά πάρκα, τη βιομάζα, τα μικρά υδροηλεκτρικά, για τα οποία το ΤΕΕ Αιτ/νιας έχει παρουσιάσει τις θέσεις του στο πρόσφατο παρελθόν
Ειδικότερα για την έλευση του φυσικού αερίου στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η αντιμετώπιση από την αναθεώρηση του χωροταξικού να επιτευχθεί αυτή μέσω διαφορετικής οδού, για το κεντρικό και νότιο τμήμα της Περιφέρειας (Αχαΐα, Ηλεία) και άλλης οδού για το Βόρειο τμήμα της (Αιτωλοακαρνανία) αποτελεί Δούρειο ίππο, ώστε η ενδοπεριφερειακή ανισότητα να επεκταθεί και στις ενεργειακές υποδομές, (Φυσικό αέριο) καθώς όπως διαφαίνεται η Αιτωλοακαρνανία θα καταστεί ενεργειακά «φτωχότερη»  (ως προς το φυσικό αέριο) αφού η έλευση του φυσικού αερίου θα πραγματοποιηθεί στο νότιο τμήμα της, και απλώς θα συνεχίζει να προβλέπεται στο βόρειο τμήμα  αυτής.
Προτείνουμε να περιληφθεί στην πρόταση Αναθεώρησης του Χωροταξικού, η έλευση του φυσικού αερίου να πραγματοποιηθεί στην Περιφέρεια (κατά ολότητα) από την ίδια οδό την νότια. 
3. Επέκταση και αναδιάρθρωση του τουριστικού τομέα,
Τονίζονται στην πρόταση διάφορες προτάσεις για την τουριστική ανάπτυξη της ΠΔΕ. Είναι όμως προφανές ότι δεν έχουν ληφθεί υπ’ όψιν τα νέα δεδομένα της τουριστικής – παραθεριστικής ανάπτυξης στα Δυτικά παράλια της Αιτωλοακαρνανίας.
4. Έρευνα και τεχνολογία.
Η βασική αναφορά γίνεται για την Πάτρα, με τα εκεί ανώτατα ιδρύματα, σαν Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας.
Λείπει κάθε αναφορά στο Αγρίνιο « Πανεπιστήμιο» και στο Μεσολόγγι «ΤΕΙ», θέματα για τα οποία το ΤΕΕ Αιτ/νιας έχει εκφράσει τις θέσεις του.
Επίσης, δεν περιέχεται  η πρόταση για τη δημιουργία ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ στην Αιτωλ/νία, με συμμετοχή των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τοπικών φορέων.


5. Υπηρεσίες διεθνούς εμπορίου και μεταφορών.
Γίνεται αναφορά σε Πάτρα και στο τρίπολο Πλατυγιάλι – Αγρίνιο- Μεσολόγγι, καθώς και στις μεγάλες οδικές υποδομές, αλλά και το σιδηρόδρομο( μετά από το 2020), θέματα για τα οποία το ΤΕΕ Αιτ/νιας έχει εκφράσει τις θέσεις του. 
Είναι αναγκαίο να ληφθεί υπ’ όψιν στην αναθεώρηση, η σύνδεση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με την Περιφέρεια Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος αλλά και Θεσσαλίας η οποία επιτυγχάνεται μέσω του οδικού άξονα που  συνδέει τον Δυτικό Άξονα με τον κόμβο της ΠΑΘΕ και του Ε65, στο ύψος Πλατυγιαλίου – Λαμίας δηλαδή ο άξονας που συνδέει Πλατυγιάλι – Αγρίνιο – Καρπενήσι – Λαμία.
Η υλοποίηση του ανωτέρω οδικού άξονα είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την Αιτωλοακαρνανία και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
 6. Οργανωμένοι υποδοχείς βιομηχανίας – βιοτεχνίας.
Γίνεται αναφορά στην επέκταση της ΒΙΠΕ Πάτρας, στην ενεργοποίηση της ΝΑΒΙΠΕ με οδική σύνδεση με την Ιόνια Οδό, η ενεργοποίηση Επιχειρηματικών Πάρκων σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Αίγιο, Βόρεια Ήλιδα, θέματα για τα οποία το ΤΕΕ Αιτ/νιας έχει παλιότερες θέσεις. 
7. Σταδιακή ανακοπή των εντεινόμενων ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων για ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.
8. Ανάδειξη και αξιοποίηση εθνικής και διεθνούς σημασίας τόπων της ΠΔΕ            .
Στο Β1 Στάδιο της ανωτέρω μελέτης, που αναμένεται να ολοκληρωθεί σε δύο μήνες περίπου πρέπει να αναλυθούν ειδικότερα:
-       Οι κατευθύνσεις για την χωροθέτηση παραγωγικών δραστηριοτήτων,
-       Οι περιοχές με κρίσιμα προβλήματα στις οποίες απαιτείται αναλυτικότερος σχεδιασμός,
-       Οι περιοχές στις οποίες θα αναζητηθεί κατά προτεραιότητα ο καθορισμός περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων,
-       Η εκπόνηση Γ.Π.Σ., Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., Ζ.Ο.Ε. ή άλλα σχέδια χρήσεων γης,
Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, δεδομένου του περιορισμένου χρόνου,  τονίζει τις βασικές προοπτικές, που  αφορούν ιδιαίτερα τομείς μεγίστου αναπτυξιακού ενδιαφέροντος για την Π.Ε, όπως:
-       Η ολοκλήρωση στις μεγάλες υποδομές μεταφορών, οδικές, λιμενικές, σιδηροδρομικές, αεροδρόμιο.
-       η τουριστική ανάπτυξη, κυρίως στο παράκτιο μέτωπο, αλλά και οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού,
-       η ειδική μελέτη για τις ιχθυοκαλλιέργειες,
-       το φυσικό αέριο,
-       Η πρόβλεψη του οδικού άξονα Πλατυγιάλι – Αγρίνιο – Καρπενήσι – Λαμία (πρώτη προτεραιότητα)
-       οι ρυθμίσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
-       ο νέος σχεδιασμός για τη θαλάσσια χωροταξία και τα λιμάνια,
-       οι χωρικές ζώνες για τον πρωτογενή τομέα,
-       οι βιομηχανικές ζώνες δήμων, ιδιαίτερα του Δήμου Αγρινίου
-       η προώθηση και ολοκλήρωση στα ΓΠΣ των Καλλικρατικών Δήμων
-       οι εκπαιδευτικές υποδομές για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και η σύνδεση έρευνας – οικονομίας στην Αιτωλ/νια,
-       η αξιοποίηση των υδάτινων πόρων, ιδιαίτερα των λιμνών και της λίμνης Τριχωνίδας.