GAIA

GAIA

Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013

Α­πό α­πό­λυτη ε­πι­τυ­χί­α στέ­φθη­κε η εκ­δή­λω­ση της Ε­φη­με­ρί­δας ΠΑΛ­ΜΟΣ Αι­τω­λο­α­καρ­να­νί­ας

Α­πό α­πό­λυτη ε­πι­τυ­χί­α στέ­φθη­κε η εκ­δή­λω­ση της Ε­φη­με­ρί­δας ΠΑΛ­ΜΟΣ Αι­τω­λο­α­καρ­να­νί­ας, που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην αί­θου­σα του Τε­χνι­κού Ε­πι­με­λη­τη­ρί­ου στο Α­γρίνιο, το Σάβ­βα­το το α­πό­γευ­μα.
Η εκ­δή­λω­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε με α­φορ­μή τα 15 χρό­νια έκ­δο­σης της ε­φη­με­ρί­δας και εί­χε σαν θέ­μα : «Βρα­βεύ­σεις Γυ­ναι­κεί­ων Προ­σω­πι­κο­τή­των Αι­τω­λο­α­καρ­να­νί­ας» με α­φορ­μή την Πα­γκό­σμια Η­μέ­ρα της Γυ­ναί­κας.
Η εκ­δή­λω­ση άρ­χι­σε με τον χαι­ρε­τι­σμό και τη σύ­ντο­μη ο­μι­λί­α του Εκ­δό­τη κ. Θε­ο­δώ­ρου Σβέρ­κα, ο ο­ποίος α­να­φέρ­θη­κε στην πο­ρεί­α της ε­φη­με­ρί­δας και στον σκο­πό της εκ­δή­λω­σης τονί­ζο­ντας με­τα­ξύ άλ­λων: … Την χα­ρά που ε­μείς α­πο­λαμ­βά­νου­με α­πό ε­σάς θέ­λου­με να την μοι­ρα­στού­με μα­ζί σας και να την ε­πι­στρέ­ψου­με σε ε­σάς μέ­σα α­πό τέ­τοιες εκ­δη­λώ­σεις ό­πως εί­ναι η ση­με­ρι­νή. Μια εκ­δή­λω­ση που έ­χει σαν κε­ντρι­κό πρό­σω­πο την γυ­ναί­κα. Οι κυ­ρί­ες που σή­με­ρα θα τι­μη­θούν εί­ναι γυ­ναί­κες που η κά­θε μια ξε­χω­ρι­στά α­να­δεί­χθη­κε μέ­σα α­πό το έρ­γο της προ­σφέ­
ρο­ντας στον άν­θρω­πο α­νι­διο­τε­λώς και χω­ρίς κα­νέ­να ό­φε­λος για­τί πο­τέ δεν ή­ταν στο ε­γώ αλ­λά στο ε­μείς…  Η αν­θρώ­πι­νη αλ­λη­λεγ­γύ­η α­να­πτύσ­σει, στην αν­θρω­πι­στι­κή της πο­ρεί­α, ευ­ρύ φά­σμα προ­στα­τευ­τι­κών εκ­δη­λώ­σε­ων υ­πό τη μορ­φή δω­ρη­μά­των υ­πέρ κοι­νω­φε­λών σκο­πών, η ε­ξυ­πη­ρέ­τη­ση των ο­ποί­ων άλ­λως εί­ναι πολ­λές φο­ρές δύ­σκο­λη αν ό­χι α­δύ­να­τη.
 Στις πε­ρι­πτώ­σεις δη­λα­δή αυ­τές, συ­νάν­θρω­ποι μας, συ­νε­χί­ζο­ντας την αν­θρω­πιά και αλ­λη­λεγ­γύ­η, α­φιε­ρώ­νουν πε­ριου­σια­κά τους στοι­χεί­α για την α­ντι­με­τώ­πι­ση των δυ­σκο­λιών αυ­τών, ευ­αί­σθη­τοι αυ­τοί δέ­κτες της δο­κι­μα­σί­ας και της α­νά­γκης της κοι­νω­νί­ας, ι­διαί­τε­ρα μά­λι­στα των α­σθε­νέ­στε­ρων ει­σο­δη­μα­τι­κών ο­μά­δων.
 Ι­δε­α­λι­στές, φορ­τι­σμέ­νοι με ζε­στή αν­θρω­πιά, ε­μπνε­ό­με­νοι α­πό την ευ­γε­νή
 φι­λο­δο­ξί­α, να συμ­βάλ­λουν στο κα­λό της κοι­νω­νί­ας, προ­σφέ­ρουν το εί­ναι τους, χω­ρίς πο­τέ να ε­πι­ζη­τούν το α­ντί­δω­ρο της ευ­χα­ρι­στί­ας.
Τέ­τοιες μορ­φές εί­ναι και οι ση­με­ρι­νές κυ­ρί­ες που σή­με­ρα θα τι­μη­θούν α­πό την ε­φη­με­ρί­δα μας για ό­σα έ­πρα­ξε η με­γα­λο­ψυ­χί­α τους και η καρ­διά τους για τον Αι­τω­λο­α­καρ­νά­να και ό­χι μό­νο, συ­νάν­θρω­πο. Η ε­φη­με­ρί­δα μας ο Παλ­μός, πά­ντα θα εί­ναι πα­ρών σε κά­θε κά­λε­σμα της ό­μορ­φης Αι­τω­λο­α­καρ­να­νί­ας μας και στην υ­πη­ρε­σί­α των αν­θρώ­πων της για έ­να κα­λύ­τερο αύ­ριο. Πά­ντα θα προ­σπα­θεί και θα βρί­σκε­ται στο πλευ­ρό των γυ­ναι­κών για να έ­χουν πά­ντα τον πρώ­το λό­γο στη διεκ­δί­κη­ση για έ­να κα­λύ­τε­ρο μέλ­λον αλ­λά και στη γυ­ναί­κα την μά­να –μη­τέ­ρα- μα­μά που θα έ­λε­γε και ο Μπρέ­χτ, τη γυ­ναίκα των ο­νεί­ρων μας και τη γυ­ναί­κα της α­να­ζή­τη­σης….»
Στη συ­νέ­χεια το λό­γο πή­ρε η Α­ντι­δήμαρ­χος Α­γρι­νί­ου κ. Κα­τσα­ρή η ο­ποί­α έ­κα­νε έ­να σύ­ντο­μο χαι­ρε­τι­σμό για την ημέ­ρα της γυ­ναί­κας  α­να­φε­ρό­με­νη στην ε­φη­με­ρί­δα ευ­χή­θη­κε τα κα­λύ­τε­ρα για τα 15 χρό­νια κυ­κλο­φο­ρί­ας της και α­να­φέρ­θη­κε στις τι­μώ­με­νες κυ­ρί­ες για την κάθε μί­α ξε­χω­ρι­στά και για το έρ­γο που ε­πι­τε­λούν.

Κε­ντρι­κή ο­μι­λή­τρια της εκ­δή­λω­σης ή­ταν η κ. Πα­να­γιώ­τα Δα­κα­λά­κη, κα­θη­γή­τρια Γαλ­λι­κής Φι­λο­λο­γί­ας , π. Α­ντι­νο­μάρ­χης και μέ­λος της Βυ­ρω­νι­κής Ε­ται­ρεί­ας Με­σο­λογ­γί­ου. Η κ. Δα­κα­λά­κη έ­κα­νε μια πο­λύ ε­μπε­ρι­στα­τω­μέ­νη ο­μι­λί­α για την Πα­γκό­σμια Η­μέ­ρα της Γυ­ναί­κας με ι­στο­ρι­κές α­να­φο­ρές α­πό την Αρ­χαί­α Α­θήνα μέ­χρι και τις μέ­ρες μας για το πέ­ρα­σμα της γυ­ναί­κας και τις διεκ­δι­κή­σεις της. Η ο­μι­λί­α της χει­ρο­κρο­τή­θη­κε θερ­μά α­πό το κοι­νό.
Στο τρί­το μέ­ρος της εκ­δή­λω­σης πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν οι τι­μη­τι­κές δια­κρί­σεις των κυ­ριών, οι ο­ποί­ες τι­μή­θη­καν για το κοι­νω­νι­κό τους έρ­γο και ό­χι μό­νο, για τον άν­θρω­πο και για την κοι­νω­νί­α γε­νι­κό­τε­ρα αλ­λά πε­ρισ­σό­τε­ρο για την προ­σφο­ρά τους στον ό­μορ­φο και πολ­λά υ­πο­σχό­με­νο αλ­λά ξε­χα­σμέ­νο νο­μό Αιτωλ/νί­ας. Οι τι­μώ­με­νες κα­τά σει­ρά ή­ταν οι ε­ξής:
- Η κ. Μα­ρί­α Τσού­τσου, Ι­δρύ­τρια και Πρό­ε­δρος του Ερ­γα­στη­ρί­ου για νέ­ους με νο­η­τι­κή υ­στέ­ρη­ση «Πα­να­γί­α Ε­λε­ού­σα», στην ο­ποί­α πα­ρέ­δω­σε την τι­μη­τι­κή πλακέ­τα και άν­θη ο α­ντι­δή­μαρ­χος Α­γρι­νί­ου κ. Στά­θης Τσού­κα­λος, ο ο­ποί­ος εκ­προσω­πού­σε τον Δή­μαρ­χο Α­γρι­νί­ου.
- Η κ. Μαί­ρη Χρυ­σι­κο­πού­λου Πρό­ε­δρος του Πα­ναι­τω­λο­α­καρ­να­νι­κού Συλ­λό­γου Γυναι­κών και του Λα­ο­γρα­φι­κού Μου­σεί­ου Α­γρι­νί­ου την πλα­κέ­τα και τα λου­λούδια της πα­ρέ­δω­σε ο Δη­μο­τι­κός Σύμ­βου­λος , Φυ­σι­κο­θε­ρα­πευ­τής κ. Κώ­στας Κα­λαντζής.
- Η κ. Κά­τια Γέ­ρου η­θο­ποιός και σκη­νο­θέ­της την τι­μη­τι­κή πλα­κέ­τα και τα λουλού­δια της πα­ρέ­δω­σε η Α­ντι­δή­μαρ­χος Α­γρι­νί­ου κ. Κα­τσα­ρή Κων­στα­ντί­να.
- Η κ. Α­γά­θη Α­να­γνω­στο­πού­λου – Με­λισ­σι­νού  πρώ­τη γυ­ναί­κα μη­χα­νι­κός – τοπο­γρά­φος  στο ΤΕ­Ε Α­γρι­νί­ου την πλα­κέ­τα και τα λου­λού­δια της πα­ρέ­δω­σε ο Πο­λι­τι­κός Μη­χα­νι­κός κ. Άγ­γε­λος Πα­πα­δη­μη­τρί­ου.
- Η κ. Ε­λε­να Μά­ντζιου – Κο­τρο­λού, συν/χος εκ­παι­δευ­τι­κός, πο­λι­τευ­τής, μέ­λος του Ελ­λη­νι­κού Ε­ρυ­θρού Σταυ­ρού με πο­λυε­τή προ­σφο­ρά, την πλα­κέ­τα και τα λου­λού­δια της πα­ρέ­δω­σε ο Πρό­ε­δρος του ΤΕ­Ε κ. Κω­στας Ρό­κος.
- Η κ. Μα­μα­σού­λα Μα­ρί­α συν/χος εκ­παι­δευ­τι­κός, ε­πι χρό­νια Διευ­θύ­ντρια του Πρό­τυ­που Μου­σι­κού Σχο­λεί­ου Α­γρι­νί­ου και με με­γά­λο έρ­γο ει­δι­κά για τον Πα­τρο-Κο­σμά, την πλα­κέ­τα και τα λου­λού­δια της πα­ρέ­δω­σε ο Α­ντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χης Π.Ε. Αιτ/νί­ας κ. Βα­σί­λης Α­ντω­νό­που­λος.
- Η κ. Νι­κο­λέτ­τα Σαλ­μά- Σια­δή­μα, Ε­λαιο­πα­ρα­γω­γός με Χρυ­σό Βρα­βεί­ο για το καλύ­τε­ρο Βιο­λο­γι­κό Ε­λαιό­λα­δο και πολ­λές πα­ρό­μοιες δια­κρί­σεις, την πλα­κέ­τα και τα λου­λού­δια της πα­ρέ­δω­σε ο π. Δή­μαρ­χος , Νο­μάρ­χης και Βου­λευ­τής κ. Γιάννης Βα­ϊ­νάς.

Συ­ντο­νι­στής της εκ­δή­λω­σης ή­ταν ο κ. Μά­κης Γου­βέ­λης, γυ­μνα­στής, δη­μο­σιο­γρά­φος, λα­ο­γρά­φος.

Ό­μως για να πε­τύ­χει ,να στη­ρι­χθεί και να γε­φυ­ρώ­σει αυ­τή η εκ­δή­λω­ση χρειά­στη­καν και οι κα­τάλ­λη­λοι χο­ρη­γοί τους ο­ποί­ους και ευ­χα­ρι­στού­με θερ­μά και εί­ναι οι ε­ξης:  Τα Αν­θο­πω­λεί­α, Πιστιό­λη Χρή­στου, Νε­φέ­λη και Γιώρ­γου Στα­θο­κω­στό­που­λου, τα παι­χνί­δια Γουρ­γο­λί­τσας, τα κέ­ντρα Α­μά­ρο και Ί­ρι­δες , το ΚΤΕΛ Αι­τωλ/νιας, το Κα­φέ Ντές (Η­λί­α Καλ­λέρ­γη), τον Πρό­ε­δρο Βεν­ζι­νο­πω­λών κ. Κα­κού­ρη Δη­μο­σθέ­νη, το Βα­σί­λη Νι­κο­λέττα, την Πα­νά­γος Α.Ε. τις οι­κο­δο­μι­κές ε­πι­χει­ρή­σεις Άγ­γε­λου Πα­πα­δη­μη­τρί­ου, το Φυ­σι­κο­θε­ρα­πευ­τή­ριο  Κώ­στα Κα­λα­ντζή,  τα έ­πι­πλα Στα­μά­της (Με­σο­λόγ­γι), το Πρα­κτο­ρεί­ο Προ­πό το Χρυ­σό Δελ­τί­ο, την Βιο­τρι­χω­νί­δα, το πρα­τή­ριο άρ­του Κα­τσού­πης, τις φω­το­τυ­πί­ες Σακ­κάς και οι πτη­νο­τρο­φι­κές Ε­πι­χει­ρή­σεις Κο­τόπου­λα Κο­ντο­χρή­στου α­πό τη Ναύ­πα­κτο.