GAIA

GAIA

Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

ÅËËÇÍÉÊÇ  ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ
ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÅËËÁÄÁÓ
ÃÑÁÖÅÉÏ ÐÑÏÅÄÑÏÕ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÏÕ
ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ
                                                                                               Áñéè.Ðñùô.: 255/3
 Ôá÷.Ä/íóç: ÍÅÏ Ðáôñþí-Áèçíþí 28                            
264 41  ÐÁÔÑÁ
ÔçëÝöùíï :2613600171
FAX : 2610452176


                                                                                                                        
     ÐÑÏÓ  : 1. ê. Áðüóôïëï ÊáôóéöÜñá
                          ÐåñéöåñåéÜñ÷ç ÄõôéêÞò ÅëëÜäáò
                    2. ê.ê. ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷åò
                    3. ê.ê. Ðåñéöåñåéáêïýò Óõìâïýëïõò
                                                 
                                 ÊÏÉÍ:  ÂïõëåõôÝò ÐåñéöÝñåéáò ÄõôéêÞò ÅëëÜäïòÈÅÌÁ :Ðñüóêëçóç  Ðåñéöåñåéáêïý  Óõìâïõëßïõ ÄõôéêÞò ÅëëÜäáò.


Óáò ðñïóêáëïýìå óôçí 2ç óõíåäñßáóç ôïõ Ðåñéöåñåéáêïý Óõìâïõëßïõ ÄõôéêÞò ÅëëÜäáò, ôçí ÄåõôÝñá  17 Éáíïõáñßïõ 2011 êáé þñá 12.00 óôçí áßèïõóá  ôïõ ðñþçí Åñãïóôáóßïõ Ëáäüðïõëïõ (ÁêôÞ Äõìáßùí 50)                    ìå ôï ðáñáêÜôù èÝìá çìåñÞóéáò äéÜôáîçò:

1. ÐñïãñáììáôéêÝò äçëþóåéò ôçò íÝáò ÐåñéöåñåéáêÞò Áñ÷Þò.

                                             Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÏÕ
                                             ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ ÄÕÔÉÊÇÓ ÅËËÁÄÁÓ     

                                                               ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÊÁÑÐÅÔÁÓ