GAIA

GAIA

Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗÁãñßíéï 10 Éáíïõáñßïõ 2011


Tï ÅðéìåëçôÞñéï Áéôùëïáêáñíáíßáò  ðñïóêáëåß ôá ìÝëç ôïõ                                   óå åíçìåñùôéêÞ óõíÜíôçóç ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß áðü ôçí ÔÑÉ×ÙÍÉÄÁ ÁÅ (ÁíáðôõîéáêÞ Áíþíõìç Åôáéñåßá Ï.Ô.Á.)  óôï ðëáßóéï ôçò 1çò ÐñïêÞñõîçò  ôïõ Ôïðéêïý ôçò ÐñïãñÜììáôïò Leader (¢îïíáò 4 ôïõ ÐÁÁ – Áë. ÌðáëôáôæÞò).
Ç óõíÜíôçóç èá ðñáãìáôïðïéçèåß óôçí ÓõíåäñéáêÞ Áßèïõóá  ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Áéôùëïáêáñíáíßáò (ÐáðáóôñÜôïõ 53 & Óìýñíçò 1, Áãñßíéï), ôçí ÔåôÜñôç 19 Éáíïõáñßïõ 2011 êáé þñá 18:00.
Óôç óõíÜíôçóç èá áíáðôõ÷èïýí áíáëõôéêÜ ïé üñïé êáé ïé ðñïûðïèÝóåéò ôïõ Ôïðéêïý ÐñïãñÜììáôïò êáé ôçò ó÷åôéêÞò Ðñüóêëçóçò ÅêäÞëùóçò ÅíäéáöÝñïíôïò.

                                                                                          Ï Ðñüåäñïò


                                                                               Ðáíáãéþôçò Á. Ôóé÷ñéôæÞò