GAIA

GAIA

Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρίνιου τη Δευτέρα 26 Ιουνίου

         
   Την Δευτέρα 26 ΙΟΥΝΙΟΥ στις 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:                                                       


1. Έγκριση ή μη υποβολής προτάσεων δράσεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγρινίου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό: ΒΑΑ_1 (Α/Α ΟΠΣ 2142) και τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» (ΕΤΠΑ) και του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «Ανάπτυξη - Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών» (ΕΤΠΑ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

2. Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης έργου με τίτλο: «Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας ΒΑΑ Δήμου Αγρινίου» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό: 7.0.0.1-b (Α/Α ΟΠΣ 1248) και τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ» του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

3. Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης έργου με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου τεχνικής υποστήριξης για την προετοιμασία και ωρίμανση τεσσάρων (4) πράξεων της ΒΑΑ Δήμου Αγρινίου» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό: 7.0.0.1-f (Α/Α ΟΠΣ 1265) και τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΠΑ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ, ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ)» του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

4. Επιλογή υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2017.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

5. Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για το έτος 2017, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 2 μήνες.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου έτους 2017.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

7. Έγκριση ή μη:
Α) Προγράμματος δράσεων ενημέρωσης που αφορούν στην ευαισθητοποίηση, προώθηση και ανάπτυξη της ιδέας της φιλοζωίας με γενικό τίτλο «Αγαπάμε τα ζώα, δημιουργούμε πολιτισμό».
Β) Κατάθεσης αιτήματος στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εκπαιδευτικού προγράμματος, μαθητικού διαγωνισμού και δράσεων ανάπτυξης φιλοζωίας σε μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

8. Έγκριση ή μη διοργάνωσης Πανελληνίου Ποδοσφαιρικού Πρωταθλήματος Δικηγορικών Συλλόγων από 28/6/2017 έως 9/7/2017 στο Αγρίνιο.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

9. Έγκριση ή μη πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Αγρινίου «Καλοκαίρι 2017».
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαγεωργίου).

10. Έγκρισή ή μη συμμετοχής του Δήμου Αγρινίου στην «Αναπτυξιακή έκθεση Υπηρεσιών και Προϊόντων Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου στις 28-31 Ιουλίου 2017».
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλμά).

11. Έγκριση ή μη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας ειδών καθαριότητας, υγιεινής και ευπρεπισμού (ομάδα 7 της υπ’ αριθμ. 182/11-11-2016 μελέτης) του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΚΟΙ.Π.Α.).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

12. Λύση σύμβασης μίσθωσης 7ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

13. Λύση σύμβασης μίσθωσης 19ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

14. Παραχώρηση χρήσης κτηριακών εγκαταστάσεων ΚΕ.Π.Ε.ΤΡΙ. (Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Τριχωνίδας).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).
Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Παναιτωλίου κ. Λουκάς Ντζούρβας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).

 

15. Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

16. Καθορισμός παραχωρούμενων χώρων για απλή χρήση με ή χωρίς αντάλλαγμα στην όχθη ή παρόχθια ζώνη της Λίμνης Τριχωνίδας.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

17. Καθορισμός τιμής μονάδος για προσκύρωση τμήματος καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 483 του σχεδίου πόλης Αγρινίου για την εφαρμογή της οικοδομικής γραμμής.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

18. Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση οικοπεδικού τμήματος μη άρτιου μη οικοδομήσιμου όπως προέκυψε από την 4/2014 Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής, επί αιτήσεως Παύλου Α. Παπασημάκη.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

19. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 124/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 30/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών  και επιτροπών παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής  υπηρεσιών  για το έτος 2017, σύμφωνα  με τις διατάξεις  του Ν.4412/2016”».
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

20. Έγκριση ή μη του 3ου Α.Π.Ε. και της 1ης Σ.Σ. του έργου: «Υδροδότηση Δήμου Αγρινίου από λίμνη Καστρακίου».
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

21. Έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) και της 1ης Σ.Σ. του έργου: «Κατασκευή αγωγού ύδρευσης Μακρυνείας».
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

22. Έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: «Κατασκευή – επέκταση και συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδών Δήμου Αγρινίου» (2016).
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

23. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση τμήματος οδού Λεπενούς - Κεχρινιάς από θέση Βούρια έως θέση Τρία Αλώνια (προς ΧΥΤΑ)».
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

24. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Καστρακίου».
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

25. Έγκριση ή μη της 1η παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή αγωγού ύδρευσης Μακρυνείας».
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

26. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου Παραβόλας (επέκταση)».
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

27. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση – συντήρηση – πλακοστρώσεις – ηλεκτροφωτισμός κοινόχρηστων χώρων πόλης Αγρινίου (Πανεπιστημίου – Γούναρη - Ελ. Βενιζέλου κ.λ.π.)».

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).